Kalpna House
 HOUSE MISTRESS Ms. Sukhdeep Kaur
 HOUSE CAPTAIN Saransh
 VICE CAPTAIN Brahmjot